ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP 

 

Ondernemingsgegevens 

 

bvba Werk Woord

Ranonkel

Wakkerzeelsebaan 60, 3018 Wijgmaal

greet@ranonkel.be

0497342299

BTW: BE0497978433

 

Artikel 1: Algemene bepalingen

 

De e-commerce website van Ranonkel biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

 

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Ranonkel moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Ranonkel aanvaard zijn.

 

Klanten kunnen ook diensten (cursus, naai-opdrachten), poppen en materiaal in de winkel kopen. Daar kan betaald worden met cash geld of kan een betaaltransactie via smartphone worden uitgevoerd. Voor aankoop cursussen gelden dezelfde herroepingsvoorwaarden als vermeld onder artikel 6. Bij een opdracht wordt mondeling - of indien de klant dit uitdrukkelijk vraagt, schriftelijk - overeengekomen wat de verwachtingen van de klant zijn en hoe Ranonkel hieraan kan tegemoetkomen. Bij verkoop van materiaal of poppen vergewist de klant zich ter plaatse van de goede staat van zijn aankoop en kan hier later niet meer op terugkomen.

 

 

Artikel 2: Prijs

 

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. 

De opgave van prijs op de website slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

 

Artikel 3: Aanbod online

 

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Ranonkel niet. Ranonkel is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Ranonkel is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste rekenfouten, materiële fouten, zet- of drukfouten.

 

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. beschikbaarheid, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met ons. 

 

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Ranonkel. Ranonkel kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. 

 

 

Artikel 4: Online aankopen

 

De klant kan een workshop en artikelen uit het assortiment van Ranonkel online aankopen en doorloopt daarvoor de voorgestelde procedure. Een aankoop geldt vanaf het moment dat de klant een bevestigingsmail met oplijsting van de gekochte workshops/goederen ontvangt.

De klant kan kiezen uit een betaling via paypall, kredietkaart of bancontact.

 

Ranonkel is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is. 

 

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling. 

 

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Ranonkel via mail.

 

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de Ranonkel was geboden. 

 

 

 

Artikel 5: Uitvoering van de overeenkomst

 

Ranonkel verbindt er zich toe - van haar kant - de overeenkomst naar best vermogen uit te voeren.

 

 

Artikel 6: Herroepingsrecht 

 

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen in de webshop van Ranonkel.

 

Workshop 

De inschrijving is definitief nadat het inschrijvingsgeld overgeschreven is op het rekeningnummer van Ranonkel, namelijk IBAN: BE18 2300 6009 6065 - BIC:GEBABEBB08A met vermelding van de naam van de Klant en de benaming en startdatum van de cursus 

 

Mocht de Klant door omstandigheden toch haar inschrijving willen annuleren, dient deze annulering te voldoen aan volgende voorwaarden: 

* tot 3 weken voor aanvang van de cursus, te rekenen vanaf middernacht voorafgaand aan het begin van de cursus, heeft de Klant keuze uit 2 mogelijkheden:

- het betaalde bedrag wordt teruggestort op de rekening waarmee de cursus betaald werd met afhouding van 20% van het bedrag dat door de Klant betaald werd voor de cursus ter dekking van de kosten,

- het betaalde bedrag wordt volledig overgezet op een waardebon die vervolgens naar de Klant wordt gemaild. Deze bon is 1 jaar geldig vanaf de datum vermeld op de bon.

* tot 2 weken voor aanvang van de cursus, te rekenen vanaf middernacht voorafgaand aan het begin van de cursus, heeft de Klant keuze uit 2 mogelijkheden:

- het betaalde bedrag wordt teruggestort op de rekening van de Klant met inhouding van 50% van het bedrag dat door de Klant betaald werd voor de cursus ter dekking van de kosten

- 75% van het betaalde bedrag wordt overgezet op een waardebon die de Klant wordt gemaild. Deze bon is 1 jaar geldig vanaf de datum vermeld op de bon.

* indien een cursus geannuleerd wordt in de periode van 2 weken voorafgaand aan de cursus, te rekenen vanaf middernacht voorafgaand aan het begin van de cursus, zal er geen terugbetaling plaatsvinden. 

Ranonkel betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Ranonkel behoudt zich te allen tijde het recht voor een workshop te annuleren wegens ziekte, overmacht of onvoldoende inschrijvingen (minder dan 3). In geval van annulering door Ranonkel ontvangt de Klant het inschrijvingsgeld volledig terug. 

 

Goederen

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. 

 

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Ranonkel (Wakkerzeelsebaan 60, 3018 Wijgmaal; greet@ranonkel.be) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht. 

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. 

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Ranonkel heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Greet Vermeire op hoger vernoemd adres. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant. 

 

De klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle bijgeleverde accessoires en het betaalbewijs. 

 

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal ranonkel alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Ranonkel op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Ranonkel wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen.

 

Ranonkel betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht.

 

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

* de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn

* gebruikte, bevuilde of beschadigde goederen

 

 

Artikel 7: Privacy website

 

De verantwoordelijke voor de verwerking, bvba Werk Woord respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

 

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden (de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden).

 

De Klant beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van haar persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kan de Klant via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan bvba Werk Woord/Ranonkel, greet@ranonkel.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van haar persoonsgegevens. Indien nodig kan de Klant ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

 

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: De Klant kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van haar gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan de Klant zich steeds richten tot Greet Vermeire (greet@ranonkel.be) van bvba Werk Woord/Ranonkel.

 

Ranonkel en Werk Woord houden zich ertoe de persoonlijke gegevens van de Klant als vertrouwelijke informatie te behandelen en zullen geen van de persoonlijke gegevens doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

 

 

Ranonkel houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

 

 

 

Artikel 8: Gebruik van cookies

 

Tijdens een bezoek aan de website kunnen 'cookies' op de harde schijf van de computer van de Klant geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van de computer of op het mobiel apparaat van de Klant geplaatst wordt wanneer deze een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. 

 

De Klant kan haar internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd of dat  een waarschuwing ontvangen wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Houd er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken. 

 

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

 

 

Artikel 9: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

 

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. 

 

Het nalaten op gelijk welk moment door bvba Werk Woord/Ranonkel om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten. 

 

 

 

Artikel 10: Bewijs

 

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen. 

 

 

 

Artikel 11: Toepasselijk recht – Geschillen

 

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht. 

 

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

 

 

 

BIJLAGE 1: MODELFORMULIER VOOR HERROEPING 

 

Beste Klant, dit formulier moet u alleen in te vullen en terug te zenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

 

Aan [hier dient de onderneming zijn naam, adres en, indien van toepassing, zijn fax en e-mailadres in te vullen] :

 

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende cursus herroep/herroepen (*):

 

Besteld op (*):

 

Naam/Namen consument(en) :

Adres consument(en) :

 

Handtekening van consument(en) [alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend]:

Datum :

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.